Добре дошли!
Самуил Борисов Шейнин
Председател на СРСНПБ

Технически екип
Банкова сметка на Съюза:
BG42STSA93000002432385 BIC:STSABGSF


ВАЖНО

Постоянни рубрики


Благодарности към СРСНПБ
Регионални новини
Актуални въпроси
Презентации на Съюза
Становища и анализи

Най-четени

Календарен план - 2014
20 г. СРСНПБ
КТД
Национални програми

Променени документи

Колективен трудов договор за Системата на народната просвета за 2014 г.
Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2014 година.
Закон за публичните финанси
Закон за народната просвета


E-mail: srsnpb@abv.bg

     


СТАНОВИЩА

Интервю на Надежда Николчева пред

Интервю на Председателя на Съюза г-н Самуил Шейнин пред

"Наредба № 37 от 21.VІ.09 г. за здравословното хранене на учениците"


БЪРЗИ ВРЪЗКИ

Заповеди на МОН
Админ-Про
Е-Образование
ДЗИ

Справки

Регистър на училищата
Указание Бюджет 2014

Квалификация

НИОД
Европейски програми

Посетители


On-Line посетители: 1
Всичко посещения:
Среща на СРСНПБ със служебния министър на образованието и науката
12.08.2014 г.Надя Николчева

 

     На 12.08.2014 г. председателят на СРСНПБ - Надя Николчева, изпълнителният директор – Самуил Шейнин и председателят на КК – Марин Цонев проведаха среща с министъра на образованието доц. Румяна Коларова, заместник-министър Ваня Кастрева и главния секретар на МОН – Красимир Вълчев.

     Срещата премина конструктивно, изцяло в партньорски дух и на нея бяха обсъдени следните теми, които постави от СРСНПБ :


     1. Разрешаване на проблема, възникнал с приемането на чл. 29 /2/ от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорт
          Отговор на МОН: като първа стъпка за решаване на проблема се подготвя ПМС, което да бъде внесено в оперативно съвещание на МС
     2. Финансово обезпечаване на Националните програми
          Отговор на МОН: в момента се извършват проверки и изчисления във връзка с намаление бюджета на МОН с 19 млн.лв и до 10 дни ще бъде изнесена точна информация за необходимите корекции по програмите
     3. Проблемът със своевременно приключване на дейностите по Национална Програма „ Модернизация на материалната база в училище” Модул „ Подобряване на училищната среда за ремонт на училищни сгради”
          Отговор на МОН: ще се изиска информация за всички училища, в които ремонтните дейности биха продължили след 15 септември и
     4. Изпълнение на решение на ОСТС към МОН за осигуряване на средства за РЗ, които за финансовата 2013 г. бяха обезпечени с Постановление № 239 от 18 октомври 2013 г., но за 2014 г. не са постъпили допълнителни средства от централния бюджет. по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища и детски градини и това поставя в риск финансовото оцеляване на тези 647 учебни звена.
          Отговор на МОН: чрез РИО ще бъде събрана актуална информация за реалните потребности и по-късно ще бъдат обсъдени необходимите мерки

     СРСНПБ подкрепи утвърждаването на маломерни паралелки в професионалните гимназии да става при минимален брой - 16 ученици.

     Беше постигнато пълно съгласие, че МОН и СРСНПБ ще си съдействат за едно спокойно стартиране на учебната 2014/2015 година, за осигуряване здравето и безопасността на децата и тяхното качествено образование.
     СРСНПБ в най-скоро време ще предложи финансовите параметри, които иска да бъдат заложени в бюджет 2015 г. за образованието.

 

 

С уважение,
Надя Николчева
Председател на СРСНПБ

Съобщение
29.07.2014 г.Администратор

 

     УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,

 

     До нас достигнаха устни сигнали за оказване на натиск върху Вас, във връзка с изпълнението на Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, за да Ви бъдем полезни не се притеснявайте да ни информирате писмено за подобни действия!

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА УС НА СРСНПБ

Новини
17 юли 2014 г.Самуил Шейнин

 

Становище относно трети час по ФВС
Национална програма "Подобряване на материалната база в училищата"
Становище на СРСНПБ
Правилник за организацията на дейността на УС на СРСНПБ
Обучителен семинар

Становище относно трети час по ФВС


      Становище на СРСНПБ относно трети час по ФВС.

 


Становище на Самуил Шейнин - председател на СРСНПБ
08.05.2014 г.Самуил Шейнин

 

Относно: Увеличаване на ОРЗ в учебните звена през 2014 г.

     Увеличаване на ОРЗ, на работещите в учебните звена през 2014 г. е задължително, но при спазване на три условия:
     Първо: Увеличаването на ОРЗ да стане, след увеличаване на ЕРС
     А/ Увеличението на ОРЗ е до % на увеличението на ЕРС
     Второ: Това увеличение да не е за сметка на здравето и сигурността на децата и учениците
     Трето: Това увеличение да стимулира в по-голяма степен младите учители и качеството на образование


КЪМ БЪДЕЩИТЕ МИ КОЛЕГИ
09.09.2013 г.Самуил Шейнин

     УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

     Ако обичате децата, ако искате да сте полезен на средното образование, ако Ви се работи по 14-16 часа на ден, ако искате да познавате по-голямата част от нормативните документи в държавата ни, ако искате да бъдете проверяван от 80 организации и институции, ако искате да носите цялата отговорност в учебното звено – станете директор.

 

     Не очаквайте:
     • благодарност
     • адекватно заплащане
     • сигурност за работното си място
     • разбиране за реализиране на Вашите инициативи
     Забравете мечтите си и признателността на Вашето семейство.

 

     Бог да Ви благослови, Вие сте истински родолюбец, ако все още желаете да бъдете директор!

 

С уважение,
Самуил Шейнин
Председател на СРСНПБ
Среща с министъра на образованието
09.09.2013 г.Самуил Шейнин

     УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

     На 04.09.2013 г. се проведе среща с Министъра на образованието и науката - ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА и част от екипа й. На срещата присъства и Милко Багдасаров – народен представител от 42-ро Народно събрание. Бяха разисквани посочените от нас теми:
     1. Готовност на училищата за учебната 2013/2014 г., гарантиране на нормален учебен процес през есенно-зимния сезон, във всички училища.
     2. Медицинско обслужване в училищата.
     3. Състояние на спортните площадки и оградите в училищните дворове.
     4. Бюджет 2014 г.
     5. Мандатност или атестиране на педагогическия персонал.
     6. Участие на родителските организации в работата на ОСТС.

 

     Изложихме нашите становища по всяка една от тях.

 

     Дали нашите притеснения и предложения бяха чути, времето ще покаже!!!

 

С уважение,
Самуил Шейнин
Председател на СРСНПБ


Покани на СРСНПБ
28.09.2012 г.Самуил Шейнин

     Предизвикателствата пред българските училища, във връзка със застаряване на учителските кадри и липсата на млади учители. - предложение на Съюза към МОМН за точка от дневния ред на следващ отраслов съвет.

     Приемът, подготовката и реализацията на учителски кадри. - покана на Съюза към ректорите университети, в които се осъществява подготовка на педагогически кадри.
Презентация Застаряване на учителските кадри и нисък % млади учители
Презентация Намаляване броя на отсъствията на учениците, основен приоритет в стратегията на училищата