Добре дошли!
 
Надежда Томова Николчева
Председател на СРСНПБ

Технически екип

Банкова сметка на Съюза:
BG18 SOMB 9130 1034392901
BIC:SOMB BGSF

Платежно Образец!

Заявление Образец!ВАЖНО

Постоянни рубрики


Благодарности към СРСНПБ
Регионални новини
Актуални въпроси
Презентации на Съюза
Становища и анализи

Най-четени

Календарен план - 2015
20 г. СРСНПБ
КТД
Национални програми

Променени документи


Правилник за приложение на Закона за народна просвета
Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Колективен трудов договор за Системата на народната просвета за 2014 г.
Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2014 година.


E-mail: srsnpb@abv.bg

     СТАНОВИЩА

Интервю на Надежда Николчева пред

Интервю на Председателя на Съюза г-н Самуил Шейнин пред

"Наредба № 37 от 21.VІ.09 г. за здравословното хранене на учениците"


БЪРЗИ ВРЪЗКИ

Заповеди на МОН
Админ-Про
Е-Образование
ДЗИ

Справки

Регистър на училищата
Указание Бюджет 2014

Квалификация

НИОД
Европейски програми

Посетители


On-Line посетители: 1
Всичко посещения:
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

Актуални към 10 септември 2014 година!
ЗАКОНИ НАРЕДБИ ПРАВИЛНИЦИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ
З А К О Н И
 1. Закон за народната просвета Актуализиран! - 27 декември 2012 г.
 2. Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП)
 3. Закон за професионалното образование и обучение
 4. Закон за закрила на детето
 5. Закон за колективните трудови спорове (КТС)
 6. Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 7. Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 8. Закон за физическото възпитание и спорта
 9. Закон за защита срещу дискриминацията
 10. Закон за социалното подпомагане
 11. Закон за предложенията, сигналите, жалбите и молбите
 12. Закон за електронния документ и електронния подпис
 13. Закон за здравното осигуряване
 14. Закон за семейни помощи за деца
 15. Закон за интеграция на хора с увреждания
 16. Закон за счетоводството
 17. Закон за защита на личните данни
 18. Закон за административните нарушения и наказания
 19. Закон за общинската собственост
 20. Закон за обществените поръчки
 21. Закон за общинската собственост
 22. Закон за публичните финанси
 23. Закон за защита на класифицираната информация

Н А Р Е Д Б И
 1. Наредба № 1 за представително облекло на педагогическите специалисти
 2. Наредба № 1 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
 3. Наредба № 1 за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
 4. Наредба № 1 за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания
 5. Наредба № 1 за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на младежта и спорта на дейностите на спортни организации и за експлоатация на спортни обекти и съоръжения
 6. Наредба № 1 за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд"
 7. Наредба № 2 за учебното съдържание. Вътре се намират и Държавните образователни стандарти (ДОИ) по всички учебни предмети
 8. Наредба № 2 за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм
 9. Наредба № 2 за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
 10. Наредба № 2 за реда за установяване на задължения за дежурство или за разположение на работодателя
 11. Наредба № 2 за усвояването на книжовния български език
 12. Наредба № 3 за системата на оценяване
 13. Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
 14. Наредба № 3за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
 15. Наредба № 3 за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета. Актуализирана! - 3 март 2012 г.
 16. Наредба № 3 за условията и реда за осигуряване на безплатно обучение по български език, както и на обучение по майчин език и култура, на учениците в задължителна училищна възраст - деца на граждани на държави - членки на Европейския съюз
 17. Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
 18. Наредба № 3 за здравните кабинети в детските градини и училищата
 19. Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини
 20. Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета
 21. Наредба № 4 за предучилищното възпитание и подготовка
 22. Наредба № 5 за условията за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени - ПКС
 23. Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
 24. Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда Актуализирана! - 4 януари 2011 г.
 25. Наредба № 5 за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала
 26. Наредба № 5 за болестите, при които работниците боледуващи от тях имат особена закрила съгласно чл.333, ал.1 от Кодекса на труда
 27. Наредба № 6 за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование
 28. Наредба № 7 за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. Актуализирана! - 3 март 2012 г.
 29. Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
 30. Наредба № 8 за провеждане задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт
 31. Наредба № 8-H за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 32. Наредба № 9 за определяне броя на учениците в паралелките и групите на средните училища по изкуствата и по културата
 33. Наредба № 11 за прием на ученици в държавни и общински училища
 34. Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 35. Наредба № 15 здравните изисквания към лицата, работещи във детските заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца ...
 36. Наредба № 24 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия
 37. Наредба № 37 за здравословното хранене на учениците
 38. Наредба № І-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация
 39. Наредба № І-51 за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето
 40. Наредба за работното време, почивките и отпуските
 41. Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
 42. Наредба за учебниците и учебните помагала
 43. Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения
 44. Наредба за намаленото работно време
 45. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
 46. Наредба за възлагане на малки обществени поръчки Отменена! - 3 март 2012 г.
 47. Наредба за трудоустрояване
 48. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
 49. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
 50. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции
 51. Наредба 10 за здравните изисквания при идготвяне на седмичните учебни разписания

П Р А В И Л Н И Ц И
 1. Правилник за приложение на Закона за народна просвета Актуализирана! - 10 септември 2014 г.
 2. Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
 3. Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта Актуализирана! - 10 септември 2014 г.
 4. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки Актуализиран! - 3 март 2012 г.
 5. Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
 1. Постановление № 4 за създаване на център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 2. Постановление № 28 на МС за изменение и допълнение на наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 3. Постановление № 66 на МС за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
 4. Постановление № 104 на МС за организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз
 5. Постановление № 121 на МС за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз
 6. Постановление № 129 на МС за определяне на минималните дифиренцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
 7. Постановление № 129 на МС за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2009 - 2010 г.
 8. Постановление № 147 на МС за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
 9. Постановление № 186 на МС . за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от 1 и 2 клас в държавните и общинските училища (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г.)
 10. Постановление № 207 на МС за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование
 11. Постановление № 334 на МС за за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г.
 12. Постановление № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.

И Н С Т Р У К Ц И И
 1. Инструкция № 1 за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета
 2. Инструкция № 1 за реда и организацията за провеждане на държавните зрелостни изпити
 3. Инструкция № 2 за провеждане на обучението по учебен предмет “Религия”
 4. Инструкция № 2 за изискванията за заемане на длъжността "Учител" или "Възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност
 5. Инструкция № 2 за реда, по който се ползва субсидия за ученическото столово хранене