Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

16Дек2017
Отменени наредби

Сподели статията

Прегледи426 hits

                                                        Уважаеми колеги,

От 15.12.2017 г. в ДВ бр.100 се отменят Наредба №16 от 2016 г. за управление на качеството в институциите, Наредба №7 от 2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в групите и паралелките в училищата, детските градини и обслужващите звена и Наредба №1 от 2009 г. за обучение на деца и ученици със СОП и/или хронични заболявания.

14Дек2017

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание Обръщение на Българската търговско-промишлена палата.

07Дек2017
Информация от ОСТС – 06.12.2017 г.

Сподели статията

Прегледи251 hits

Уважаеми колеги, споделяме с Вас хубави новини от последния Отраслов съвет:

1. Проектът на Наредбата за физическата среда и информационното и библиотечно обслужване се връща за доработване
2. Механизмът за обхват ще бъде актуализиран по посока на преразпределение задълженията на междуведомствените групи.
3. Предлага се анекс към КТД за увеличение на РЗ от 01.01.2018 г. в образователните институции, които имат увеличение на бюджетите. Освен за работни заплати, получените средства ще трябва да се насочат към назначаване на психолози, увеличеният процент за диференцирано заплащане, екипите по обхват и допълнителното обучение
4. Ще се отмени Наредба 16 за качеството и започва подготовката на нова
5. От 01.09.2018 г. училищата ще може да избират ползването на електронен или стандартен хартиен дневник.

04Дек2017
Дневен ред на ОСТС

Сподели статията

Прегледи275 hits

           Уважаеми колеги,

На 06 декември 2017 г. от 12.00 ч. в зала 5, етаж 5 в сградата на Министерството на образованието и науката ще се проведе редовно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование при следния дневен ред:

  1. Информация по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
  2. Информация за постигнато 15% увеличение на работните заплати в образователните институции от 01.09.2017 г.
  3. Проект на Наредбата за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
  4. Информация за възможностите за увеличение на работните заплатите на педагогическите специалисти в системата на средното образование с Анекс към КТД от 01 януари 2018 г. в рамките на средствата определени в РМС № 667 от 2017 г.
  5. Разни.
Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини