Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

22Сеп2017
Учителят в действие

Сподели статията

Прегледи163 hits

получите актуална информация за новостите в сферата на образованието;
се срещнете с водещи експерти – специалисти в областта на образованието от България, Германия, Италия, Чехия и Словакия;
си осигурите 3- месечен достъп до платформата за дистанционно обучение на РААБЕ България;
участвате в професионален диалог;
вземете удостоверение с 1 квалификационен кредит, издадено от ИСК към УНСС.
РААБЕ България, Институтът за следдипломна квалификация към Университета за национално и световно стопанство, съвместно със СРСНПБ,.организират Третия национален форум "Учителят в действие"
16Авг2017

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание становища, мнения, позиции и предложения на СРСНПБ по важни за образованието въпроси

1. По въпросите на агресията и доверието между учители и родители

2. По въпросника за родители

3. По Процедурата на чл. 29 от Наредба 3/17.05.2017 г. за организацията и провеждането на ДЗИ

4. Предложение за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

5. Предложения по НАРЕДБА №8

6. Становище по НАРЕДБАТА  за приобщаващото образование

7. Становище относно Проект промяна НАРЕДБАТА за приобщаващо образование

8. Становище по Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

9. Становище относно отпадане на добавката за стаж

10. Становище по Проект за Наредба за нормиране и заплащане на труда

11. Становище по Проект за промяна на Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование

12. Становище по Наредбата за ученическите пътувания

13. Становище по Проект на Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

14. Становище по Проект за КТД

15. Становище по Анекса за КТД

16. Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.

17. Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.

 

Националната кръгла маса „Делегираните бюджети – ново начало” организирана от СРСНПБ, съвместно с НСОРБ, се проведе на 29.06.2017 г. при голям интерес от страна на държавните институции – МОН, КОН, РУО, социални партньори и НПО.

Събитието беше открито от заместник-председателя на Комисията по образование и наука към Народното събрание – народния представител Галя Захариева.

Министър Вълчев очерта новите посоки на промяна в системата на делигираните бюджети и отговари на множество въпроси от залата.

Д-р Ваня Кастрева – началник РУО – София град представи анализ на системата и предложение за нови моменти в модела на делигираните бюджети.

Почетният председател на СРСНПБ – Самуил Шейнин очерта важността на компонента „Издръжка” в делегираните бюджети за качеството на образованието в образователните институции.

Г-жа Теодора Дачева, зам.-придседател на НСОРБ, сподели Позицията на сдружението по въпроса за делегираните бюджети.

СРСНПБ ще обобщи и представи ценните и интересни идеи от Кръглата маса, които да залегнат в предстоящата промяна на делегираните бюджети.

234

123

04Юни2017
Позиция на СРСНПБ

Сподели статията

Прегледи5003 hits

ПОЗИЦИЯ НА СРСНПБ

Относно : въпросника на МОН за родители

С пълно разбиране на необходимостта от информация за вземане на отговорни управленски решения, СРСНПБ възразява срещу тенденцията на училищата и детските градини да се възлагат дейности и ангажименти, които са извън професионалните педагогически и образователни функции на тези институциите и работещите в тях.

Прочети още: ...

31Май2017
Актуално

Сподели статията

Прегледи182 hits

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗНОПОСОЧНИ ТЪЛКУВАНИЯ И СЛЕД КОНСУЛТАЦИИ С ЕКСПЕРТИ НА МОН, БЕ УТОЧНЕНО СЛЕДНОТО :

  • ·         ВСИЧКИ ВИДОВЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ СЕ РЕГИСТРИРАТ В ЕДНА КНИГА, КАКТО ДО МОМЕНТА
  • ·         ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ НА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ДА СЕ ОТБЕЛЯЗВА СЛЕД КОЙ КЛАС СА ИЗДАДЕНИ


Надежда Николчева
Председател на СРСНПБ

Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини